Personlarm och mobil larmhantering

Riskbedömning

En inventering och bedömning av risker för våld och hot bör göras tillsammans med skyddsombudet och där det är möjligt tillsammans med alla medarbetare. Inventeringen bör ske utifrån vad som kan tänkas hända på arbetsplatsen och i dess omedelbara närhet. Beakta också om verksamhetens art. Det kan gälla hantering av pengar eller andra värdeföremål, myndighets- eller maktutövning eller att verksamheten bedrivs på platser där det kan finnas provocerande eller aggressiva personer. Företagets arbetsskadestatistik kan ge ytterligare information utifrån tidigare inträffade skadehändelser.

Se även denna checklista


π