Personlarm och mobil larmhantering

Checklista

Vilka risker för våld och hot finns i verksamheten?

  • Vilka typer av risker kan förekomma (hot, våld, överfall, hot mot anhöriga, telefonhot, trakasserier mm)
  • Känner alla anställda till riskerna? (Beakta även vikarier, elever, nyanställda mm)
  • Finns det säkerhetsrutiner och instruktioner för att förebygga våld och hot?
  • Har medarbetarna kännedom om dessa?
  • Finns personlarm?
  • Finns fastställda rutiner för hur larmsituationer skall hanteras?
  • Kan medarbetarna larmrutinerna och vet de hur de skall använda dem?
  • Förekommer övning av hur medarbetarna skall handla när ett personlarm utlöses?
  • Underhålls och kontrolleras personlarmet kontinuerligt?
  • Finns rutiner för säker öppning och stängning av arbetsplatsen?

Pröva även SOS Alarms behovsanalys för personlarm.


π