Personlarm och mobil larmhantering

Allmänt

Personlarm ökar tryggheten för den som löper risk att utsättas för olyckor, hot eller våld i arbetet. En inventering och bedömning av risker för våld och hot bör göras tillsammans med skyddsombudet och där det är möjligt tillsammans med alla medarbetare. Inventeringen bör ske utifrån vad som kan tänkas hända på arbetsplatsen och i dess omedelbara närhet. Beakta också om verksamhetens art. Det kan gälla hantering av pengar eller andra värdeföremål, myndighets- eller maktutövning eller att verksamheten bedrivs på platser där det kan finnas provocerande eller aggressiva personer. Företagets arbetsskadestatistik kan ge ytterligare information utifrån tidigare inträffade skadehändelser.

Läs mer om nyttan av personlarm.

Förutom att ha möjlighet att larma, så måste man också tänka på hur larmet ska hanteras.

  • Ska larmet gå direkt till larmcentral?
     
  • Ska larmet hanteras helt i den egna verksamheten?
     
  • Egen larmhantering med eskalering till larmcentral efter viss tid?

Mer om larmhantering.


π